ZASADY BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W CZASIE STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 1. Interesanci przebywający w budynku urzędu powinni zakrywać usta i nos nieprzerwanie od chwili wejścia do budynku, do momentu jego opuszczenia.
 2. Interesanci powinni zachowywać co najmniej dwumetrowy dystans społeczny i korzystać z jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk udostępnianych przez starostwo.
 3. Interesanci powinni ograniczyć przebywanie w budynku starostwa do niezbędnego minimum, unikając niepotrzebnego przemieszczania po urzędzie, zwłaszcza w celach niezwiązanych z załatwianą sprawą.
 4. W tym samym czasie w jednym pomieszczeniu może przebywać nie w więcej niż 1 interesant na 1 stanowisko obsługi.
 5. Zaleca się wcześniejsze umawianie wizyt w urzędzie z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji na odległość.
 6. Przy wnoszeniu na rzecz powiatu należnych opłat zaleca się korzystanie z elektronicznych metod płatności.
 7. Odstępstwo od powyższych reguł jest możliwe włącznie w przypadkach określonych we właściwych przepisach w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 • Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: starostwo@powiat-legnicki.eu
 • Wnioski i zapytania można także przesyłać pocztą. Jeżeli będą obarczone brakami formalnymi, starostwo wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, wyznaczając termin wizyty.
 • W innych sprawach kierowanych do urzędu można również wykorzystać środki komunikacji elektronicznej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /14y5pk6iw2/SkrytkaESP
 • Jeżeli urzędowe formalności wymagają wniesienia opłaty, można ją uiścić, przelewając pieniądze na odpowiedni numer konta bankowego, który znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Legnicy
 • Dane teleadresowe:
  Starostwo Powiatowe w Legnicy
  59-220 Legnica
  Pl. Słowiański 1
  tel.: 76-72-43-400, 76-72-43-560
  e-mail: starostwo@powiat-legnicki.eu

 

PROSIMY O POZOSTANIE W DOMACH!

 

Przypominamy, dokumenty można składać także przy pomocy PROFILU ZAUFANEGO (pz.gov.pl).

Profil zaufany można potwierdzić także przez bankowość elektroniczną.

Zachęcamy także do zapoznania się z katalogiem spraw (przejdź), które można załatwić drogą elektroniczną.

 

Starostwo Powiatowe w Legnicy
Pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
tel. 76 72 43 560

 

NIP: 691-20-27-629
REGON: 390680917
Iden. TERYT: 0209


Prawo miejscowe

 

Poniedziałek - Piątek: 730-1530
 


Usługa dla osób niedosłyszących i głuchych - Informacja w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się: Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niedosłyszącym i głuchym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Niedosłyszący  klienci Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Referacie Organizacyjnym w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się:

 • poczta elektroniczna starostwo@powiat-legnicki.eu - adres głównej skrzynki poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Legnicy: na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp.
 • na stronie https://powiat-legnicki.eu/ udostępnione kontakty do wszystkich działów oraz pracowników merytorycznych,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych SMS na telefon komórkowy nr 602 330 726,
 • 76 72 43 560 (za pośrednictwem osoby trzeciej)

(podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej)

Do pobrania: Zarządzenie w sprawie obsługi osób uprawnionych przy wykorzystaniu środków wpierających komunikowanie się.