STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczytniki N/Kaczawą gminy Kunice, oznaczonej geodezyjnie numerem 671/2

STAROSTA  LEGNICKI OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczytniki N/Kaczawą gminy Kunice, oznaczonej geodezyjnie numerem 671/2

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00086138/8 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

I. Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość położona w obrębie Szczytniki N/Kaczawą gminy Kunice w granicach działki geodezyjnie oznaczonej numerem 671/2 o powierzchni 2,3373 ha. Działka o nieregularnym kształcie, od strony północnej, wschodniej i południowej graniczy z gruntami pod wodą. Dojazd do nieruchomości drogą szutrową Nieruchomość nie jest wyposażona w żadne urządzenia infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako: grunty orne – RVI o powierzchni 1,7260 ha, nieużytki – N  o powierzchni 0,1959 ha i grunty zadrzewione i zakrzewione na uż.rolnych – Lzr-RVI o powierzchni 0,4154 ha. 

II. Cena wywoławcza nieruchomości: 730 000 zł   

III. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla obszaru, na którym znajduje się w/w nieruchomość brak jest ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kunice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Kunicach Nr XXX/179/97 z dnia 14 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami   działka numer 671/2 położona jest na terenach rekreacyjno-turystycznych, udokumentowanym złożu węgla brunatnego, terenach zalewowych. Ze względów fizjograficznych to tereny ograniczonego zainwestowania oznaczone symbolem E3.

IV. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się 7 października 2016r. o godz. 11ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański , pok.336 (IIIp. boczne skrzydło budynku).

Wadium w wysokości 70 000 zł /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/ w gotówce należy wpłacić do dnia 3 października 2016r. na konto:

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY
GETIN NOBLE BANK S.A.
55 1560 0013 2860 6494 4000 0002

Wpłacone  wadium  zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej /z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

Cenę nabycia należy wpłacić  na konto:

 STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY
GETIN NOBLE BANK S.A.
28 1560 0013 2860 6494 4000 0003

najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika , który wygrał przetarg od zawarcia  umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczytniki N/Kaczawą gminy Kunice, oznaczonej geodezyjnie numerem 671/2
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:04.08.2016 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Boberek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:04.08.2016 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż