I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gniewomirowice gminy Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 328/14

STAROSTA LEGNICKI
ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gniewomirowice gminy Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 328/14

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00085394/3 w Sądzie Rejonowym w Legnicy  VI  Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

I. Charakterystyka nieruchomości:

 

Działka numer 328/14 o powierzchni ewidencyjnej 10,2576 ha położona jest przy granicy z obrębem wsi Goślinów w odległości około 2 km od zabudowy siedliskowej tej wsi. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Przedmiotowa nieruchomość w operacie ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako grunty orne (RIVa i RIVb). 

 

II. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego:   3.554  zł      

Czynsz dzierżawny  zwolniony jest  z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.               

 

III. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Dla obszaru, na którym znajduje się działka numer 328/14 brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/295/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 10. stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłkowice w/w nieruchomość oznaczona jest jako M – tereny projektowane, wskazane w „Studium” jako tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej. 

 

IV. Czas trwania dzierżawy

Nieruchomość w granicach działki numer 328/14 zostanie wydzierżawiona na cele rolniczne, na czas oznaczony , tj. 3 lata  od dnia podpisania umowy.

 

V. Termin i miejsce przetargu

 

Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2017r. o godz.11ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1 pok. 336 (III p. boczne skrzydło budynku).

Wadium w wysokości 200 zł /słownie: dwieście złotych/ w gotówce należy wpłacić do dnia 7 czerwca  2017r. na konto:

 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A.

55 1560 0013 2860 6494 4000 0002

 

Wpłacone  wadium  zostanie zaliczona na poczet czynszu dzierżawnego, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

 

Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej /z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pokój 616, tel. 76/ 72-43-445

 

VI. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz publikacji na stronie internetowej www.powit-legnicki.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu  w kategorii „Ogłoszenia inne” pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl,. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gniewomirowice gminy Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 328/14
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:11.05.2017 09:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Boberek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:11.05.2017 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż