STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pątnówek-Bobrów gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 314.

STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pątnówek-Bobrów gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 314.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00088577/1 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

I. Charakterystyka nieruchomości:

 

Nieruchomość położona w obrębie Pątnówek – Bobrów gm. Miłkowice w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 314 o powierzchni 0,0013 ha. Działka zabudowana, na której posadowiona jest stacja transformatorowa R-223-17, stanowiąca własność przedsiębiorstwa przesyłowego pod nazwą TAURON Dystrybucja S.A. W operacie ewidencji gruntów i budynków działka ta sklasyfikowana jest jako tereny przemysłowe (Ba).

 

II. Cena wywoławcza nieruchomości : 1. 000 zł + 23% VAT

 

III. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

Dla obszaru, na którym znajduje się w/w nieruchomość brak jest ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice przyjętego uchwałą nr XLIV/259/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 10 stycznia 2014r. działka nr 314 oznaczona jest symbolem M – tereny zainwestowane oraz projektowane, ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego, wskazane w „ studium” jako tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy zagrodowej. Przedmiotowa działka znajduje się w granicach udokumentowanych złóż węgla brunatnego.

 

IV. Termin i miejsce przetargu:

 

Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2017r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok.336 (III p. boczne skrzydło budynku). Wadium w wysokości 150 złotych /słownie: sto pięćdziesiąt złotych/ w gotówce należy wpłacić do dnia 25 sierpnia 2017r. na konto:

 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

55 1560 0013 2860 6494 4000 0002

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

 

Cenę nabycia należy wpłacić na konto:

 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

28 1560 0013 2860 6494 4000 0003

 

najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

 

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pątnówek-Bobrów gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 314.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:25.07.2017 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Boberek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:25.07.2017 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż