OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2016r. poz. 2147 ze zm./ Starosta Legnicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza:

1. Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczono do zbycia na rzecz pozostałych współwłaścicieli, w trybie bezprzetargowym, udział Skarbu Państwa wynoszący ½ części w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Spalona gminy Kunice w granicach działki nr 143/5 o powierzchni 0,4200 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00017851/8 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

2. Dla obszaru, na którym znajduje się w/w nieruchomość brak jest ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Kunicach Nr XXX/179/97 z dnia 14 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami, działka nr 143/5 oznaczona jest symbolem F.1 – tereny osiedleńcze- zabudowa istniejąca. Obszar wymagający rehabilitacji i przekształceń.

3. Opis nieruchomości:

W operacie ewidencji gruntów i budynków działka nr 143/5 sklasyfikowana jest jako grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) oraz grunty orne (RIVa).

4. Cena nieruchomości wynosi: 100 590 zł

5.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie do dnia 22 lutego 2018r.

6. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz publikacji na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu w kategorii „Ogłoszenia inne” pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl , a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:08.01.2018 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Boberek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:08.01.2018 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż