1.
Rejestr przedsiębiorców
Wyszukiwarka Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 2. 
Weryfikacja stanu procedury wydania prawa jazdy
3.Weryfikacja stanu procedury wydania dowodu rejestracyjnego
4..Weryfikacja stanu Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
5.
Usługi udostępnione na platformie E-PUAP
 1. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 1. Pismo ogólne do urzędu

 2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Tryb postępowania:
 • Zalogować się na http://epuap.gov.pl

 • Odnaleźć interesującą nas usługę

 • Wypełnić formularz pisma ogólnego

 • Korespondencje przed wysłaniem do urzędu podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.
 
6.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Podstawę prawną funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, stanowi ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

 • Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy funkcjonowanie ePUAP zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji.
 • Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych  użytkowników ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Siedzibą administratora jest Warszawa, ul. Stefana Batorego 5.
 • Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy minister właściwy do spraw informatyzacji określił zakres i warunki korzystania z ePUAP, z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną oraz zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, w drodze rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 546).
 • Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy profil zaufany ePUAP ma zastosowanie do identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty publiczne. Minister właściwy do spraw informatyzacji wydał w tej materii rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 93, poz. 547).
 • Na podstawie art. 20b ustawy ePUAP umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych podpisem potwierdzanym profilem zaufanym ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatu Legnickiego

 


7.

EUR-Lex

Baza EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych  dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości. Portal  jest dostępny w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej – wyboru języka  można dokonać, klikając na adres http://eur-lex.europa.eu

Baza zawiera w sumie 3,6 mln dokumentów, przy czym najstarsze z nich  pochodzą z 1951 r. Jej zawartość jest codziennie aktualizowana – co roku  powiększa się o około 15 tys. dokumentów.

Portal EUR-Lex oferuje:

 • codzienne elektroniczne wydania Dziennika Urzędowego Unii  Europejskiej,
 • opcje wyszukiwania prostego, wyszukiwania zaawansowanego i  przeszukiwania poszczególnych zbiorów,
 • możliwość wyświetlania i pobierania dokumentów w formacie PDF, HTML,  DOC i TIFF,
 • dokładne informacje na temat każdego dokumentu.
 • Jak uzyskać dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8.

E-usługi na portalu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych


Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Legnicy rozpoczął realizację procedur administracyjnych wykorzystujących dostęp do krajowych systemów Pojazd i Kierowca drogą internetową. Każda zainteresowana osoba, która założy konto na portalu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych o adresie https://www.esp.pwpw.pl/ będzie mogła po zalogowaniu złożyć wniosek elektroniczny inicjujący odpowiednią procedurę administracyjną.


Z zakresu rejestracji pojazdów można zainicjować  tym sposobem odpowiednio:

 1. Rejestrację pojazdu,
 2. Rejestrację czasową pojazdu,
 3. Wyrejestrowanie pojazdu.

Natomiast z  zakresu uprawnień kierowców można zainicjować  odpowiednio 14 procedur administracyjnych, w tym między innymi:

 1. Potwierdzenie uprawnień,
 2. Przywrócenie cofniętego uprawnienia –  Prawo jazdy,
 3. Wydanie międzynarodowego prawo jazdy,
 4. Wydanie prawa jazdy,
 5. Wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary  zakazu prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą (dotyczy osób zamieszkałych poza granicą RP),
 6. Wydanie wtórnika  prawa jazdy,
 7. Wydanie dokumentu na podstawie art.150 ustawy – Prawo jazdy,
 8. Wymiana prawa jazdy wydanego z granicą bez sprawdzania kwalifikacji,
 9. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem,
 10. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy,

Zapraszamy do korzystania z nowej platformy dostępu do  urzędu.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:E-usługi
Podmiot udostępniający informację:Referat Informatyki
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:15.04.2010 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:22.09.2014 12:29