Sprawy w urzędzie

Starosta, Wicestarosta oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, we wtorki w godz. 13.00-16.00. Jeżeli dzień przyjmowania skarg i wniosków przypada w dzień wolny od pracy, najbliższym dniem ich przyjmowania jest następujący po tym terminie pierwszy dzień roboczy.
Pozostali pracownicy załatwiają sprawy skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30).

Wydział Komunikacji i Dróg pracuję na stanowiskach do:

 • spraw rejestracji pojazdów;
 • praw jazdy;
 • transportu drogowego;

Poniedziałek od 800 do 1500
Wtorek od 800 do 1700
Środa od 800 do 1500
Czwartek od 800 do 1500
Piątek od 800 do 1300

We wtorki, osoby załatwiające sprawy po godzinie 1515, ze względu na zamknięcie kasy starostwa, będą mogły dokonywać opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych za pomocą karty płatniczej bezpośrednio na stanowisku obsługi lub będą musiały się legitymować dowodem uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej wpłaconej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 Getin Noble Bank s.a.z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Procedury administracyjne przy realizacji, których można skorzystać z przygotowanych do pobrania formularzy....                         
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności.
1. Legitymacje osoby niepełnosprawnej
2. Orzekanie o niepełnosprawności (dot. dzieci do lat 16-tu)
3. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności.
4. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do karty parkingowej (na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.)
5. Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej  
6. Wydanie karty parkingowej dla placówki  
Wydział Architektury i Środowiska
  Architektura  
1. Pozwolenie na budowę (przebudowę, rozbudowę, nadbudowę).
2. Pozwolenie na rozbiórkę.  
3. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
4. Przeniesienie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
5. Uzyskanie zaświadczenia do dodatków mieszkaniowych
6. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.
7. Zgłoszenie zamiaru budowy, rozbiórki lub wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę
8. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
9. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę  
10. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
  Ochrona Środowiska
1. GEOLOGIA- Koncesje na wydobycie kopalin do 2 h.
1. Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu
2. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
3. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
4. Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
5. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
6. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
7. Zezwolenie na transport odpadów na terenie całego kraju.
8. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
9. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
10. Pozwolenie wodnoprawne
11. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
12. Rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom ze względu na umowy międzynarodowe.
13. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.
14. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
15. Wydanie karty wędkarskiej.
16. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
17. Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
18. Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.
19. Wydawanie zaświadczenia dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy o lasach.
Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych.
1.
 1. Zasady organizowania Zbiórek Publicznych
 2. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 3. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 4. Kształcenie specjalne
 5. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (i zmiana wpisu)
 6. Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 7. Stypendium / Nagroda Starosty Legnickiego
 8. Wydanie pozwolenia na sprowadzanie do kraju zwłok i szczątków osób zmarłych za granicą.
2.

Uczniowskie kluby sportowe

 1. Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Dokonywanie zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Wykreślenie z ewidencji/likwidacja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Dodatkowe informacje dla uczniowskich klubów sportowych
3.

Stowarzyszenia zwykłe

 1. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego
 2. Wydawanie zaświadczeń o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego 
 3. Dokonywanie zmian w stowarzyszeniu zwykłym
 4. Rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego 
4.

Kluby sportowe

 1. Dokonywanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 2. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 
 3. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 
 4. Wykreślenie z ewidencji/likwidacja uczniowskich klubów sportowych 
 5. Dodatkowe informacje dla klubów sportowych
5.

Stowarzyszenia zwykłe po 20 maja 2016r.

 1. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego
 2. Wydawanie zaświadczeń o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego 
Wydział Finansowy
1. Wystawienie druku RP-7 tj. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Wydział Komunikacji i Dróg     komunikacja@powiat-legnicki.eu

Internetowa rejestracja wizyty do Wydziału Komunikacji i Dróg
  Licencje,  zaświadczenia, zezwolenia
 1. Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne
 2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy 
 3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym niebędącym taksówką
 4. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 5. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 6. Zgłoszenie zmiany w zakresie pojazdów.
 7. Wniosek o wydanie wypisu/ów z licencji/zezwolenia
 8. Zgłoszenie zmiany do licencji/zezwolenia/zaświadczenia
Rejestracja pojazdów
 1. Elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową oraz wyrejestrowanie pojazdu.
 2. Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela
 3. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 4. Dokonanie adnotacji VAT 1 – 4 w dowodzie rejestracyjnym
 5. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 6. Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym
 7. Nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu oraz zastępczej tabliczki znamionowej
 8. Odbiór dowodu rejestracyjnego ( stałego, zatrzymanego przez Policję)
 9. Rejestracja czasowa pojazdu i wydanie tablic rejestracyjnych
 10. Rejestracja nowego pojazdu
 11. Rejestracja pojazdu marki „SAM”
 12. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 13. Rejestracja pojazdu zabytkowego.
 14. Rejestracja – przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
 15. Wyrejestrowanie pojazdu.
 16. Wydanie wtórnika lub wymiana dowodu rejestracyjnego.
 17. Wydanie wtórnika lub wymiana karty pojazdu
 18. Wydanie wtórnika tablic (-y) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru, z powodu ich utraty lub zniszczenia lub tablic z nowym numerem rejestracyjnym oraz tablicy dodatkowej.
 19. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dane o pojedzie
 20. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsc na wpis kolejnego terminu badania technicznego pojazdu
 21. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
 22. Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 23. Zmiana danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi.

Wydawanie praw jazdy

 1. Elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. Przedłużenie ważności prawa jazdy
 3. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
 4. Wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji zawodowych (kierowcy wykonującego przewóz drogowy)
 5. Wydanie prawa jazdy.
 6. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 7. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 
 8. Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych zawartych w dokumencie.
 9. Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata, zniszczenie)
 10. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM
 11. Wymiana zagranicznego prawa jazdy określonego w konwencji
 12. Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencji o ruchu drogowym

Zarządzanie drogami

 1. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego 
 
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
1. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
2. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
3. Zgłaszanie prac geodezyjnych i prac kartograficznych
4. Zmiany danych w operacie ewidencji gruntów i budynków  
5. Sporządzanie wypisów i wyrysów  

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawy w urzędzie
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:18.06.2008 22:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:11.07.2018 08:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.07.2018 08:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2018 15:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2018 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.05.2018 13:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.05.2018 13:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
04.04.2018 08:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.03.2018 12:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.02.2018 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
31.10.2017 12:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.10.2017 11:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.02.2017 14:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.02.2017 11:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.02.2017 11:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.08.2016 10:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.01.2016 13:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.12.2015 11:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.12.2015 11:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.12.2015 11:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.10.2015 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.09.2015 10:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.09.2015 09:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.09.2015 09:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
18.08.2015 09:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.07.2015 10:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.07.2015 10:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.06.2015 09:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.06.2015 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2015 14:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
26.05.2015 10:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.04.2015 09:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.04.2015 09:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 15:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 13:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 12:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 12:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 10:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 10:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 09:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 09:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.12.2014 12:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.10.2014 09:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.07.2014 09:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.07.2014 10:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.04.2014 14:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.04.2014 09:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.04.2014 09:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.04.2014 12:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.04.2014 10:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 13:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 13:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 12:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.02.2013 15:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.02.2013 15:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.02.2013 14:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
18.10.2012 11:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.07.2012 10:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.07.2012 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.07.2012 09:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 10:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.04.2012 12:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.04.2012 11:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2012 10:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2012 10:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.03.2012 13:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.03.2012 12:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.03.2012 08:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.01.2012 13:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.01.2012 13:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
04.01.2012 09:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.10.2011 10:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.09.2011 11:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
08.06.2011 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
08.06.2011 12:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
08.06.2011 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.03.2011 11:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.03.2011 09:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.03.2011 08:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 07:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 07:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
05.01.2011 10:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.10.2010 08:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
31.08.2010 14:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
31.08.2010 14:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.08.2010 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
20.08.2010 15:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
20.08.2010 14:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 10:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 09:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.02.2010 09:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.01.2010 14:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.01.2010 10:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.02.2009 14:53 Edycja dokumentu (Mirosława Olewińska-Grzywacz)
07.11.2008 15:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.09.2008 14:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.09.2008 14:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
18.06.2008 14:46 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)