Sprawy w urzędzie

Starosta, Wicestarosta oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, we wtorki w godz. 1300-1600. Jeżeli dzień przyjmowania skarg i wniosków przypada w dzień wolny od pracy, najbliższym dniem ich przyjmowania jest następujący po tym terminie pierwszy dzień roboczy.
Pozostali pracownicy załatwiają sprawy skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek od godz. 730 do godz. 1530).

Wydział Komunikacji i Dróg pracuje na stanowiskach do:

 • spraw rejestracji pojazdów;
 • praw jazdy;
 • transportu drogowego;

Poniedziałek od 800 do 1500
Wtorek od 800 do 1700
Środa od 800 do 1500
Czwartek od 800 do 1500
Piątek od 800 do 1300

We wtorki, osoby załatwiające sprawy po godzinie 1515, ze względu na zamknięcie kasy starostwa, będą mogły dokonywać opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych za pomocą karty płatniczej bezpośrednio na stanowisku obsługi lub będą musiały się legitymować dowodem uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej wpłaconej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 Getin Noble Bank s.a.z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Procedury administracyjne przy realizacji, których można skorzystać z przygotowanych do pobrania formularzy....                         

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

  Klauzula informacyjna
1. Legitymacje osoby niepełnosprawnej
2. Orzekanie o niepełnosprawności (dot. dzieci do lat 16-tu)
3. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności.
4. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do karty parkingowej (na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.)
5. Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej  
6. Wydanie karty parkingowej dla placówki  
 

Wydział Architektury i Budownictwa

 
1.
 1. Pozwolenie na budowę (przebudowę, rozbudowę, nadbudowę).
 2. Pozwolenie na rozbiórkę.
 3. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
 4. Przeniesienie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę
 5. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
 6. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.
 7. Zgłoszenie zamiaru budowy, rozbiórki lub wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę
 8. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
 9. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
 10. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 

Wydział Ochrony Środowiska

 
 1. GEOLOGIA- Koncesje na wydobycie kopalin do 2 h
 2. Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu
 3. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 4. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
 5. Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
 6. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 7. INFORMACJA O UTWORZENIU BDO i obowiązku wpisu przedsiębiorców do tego rejestru
 8. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 9. Zezwolenie na transport odpadów na terenie całego kraju.
 10. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
 11. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 12. Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 13. Pozwolenie wodnoprawne.
 14. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 15. Rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom ze względu na umowy międzynarodowe.
 16. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.
 17. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
 18. Wydanie karty wędkarskiej.
 19. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
 20. Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 21. Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
 22. Wydawanie zaświadczenia dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy o lasach.

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych.

1.
 1. Zasady organizowania Zbiórek Publicznych
 2. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 3. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 4. Kształcenie specjalne
 5. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (i zmiana wpisu)
 6. Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 7. Stypendium / Nagroda Starosty Legnickiego
2.

Uczniowskie kluby sportowe

 1. Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Dokonywanie zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Wykreślenie z ewidencji/likwidacja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Dodatkowe informacje dla uczniowskich klubów sportowych
3.

Kluby sportowe

 1. Dokonywanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 2. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 
 3. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 
 4. Wykreślenie z ewidencji/likwidacja uczniowskich klubów sportowych 
 5. Dodatkowe informacje dla klubów sportowych
4.

Stowarzyszenia zwykłe po 20 maja 2016 r.

 1. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego
 2. Wydawanie zaświadczeń o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego 

Wydział Finansowy

1. Wystawienie druku RP-7 tj. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Wydział Komunikacji i Dróg     komunikacja@powiat-legnicki.eu

Internetowa rejestracja wizyty do Wydziału Komunikacji i Dróg

  Licencje,  zaświadczenia, zezwolenia
 1. Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne
 2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy 
 3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym niebędącym taksówką
 4. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 5. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 6. Zgłoszenie zmiany w zakresie pojazdów.
 7. Wniosek o wydanie wypisu/ów z licencji/zezwolenia
 8. Zgłoszenie zmiany do licencji/zezwolenia/zaświadczenia
Rejestracja pojazdów
 1. Elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową oraz wyrejestrowanie pojazdu.
 2. Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela
 3. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 4. Dokonanie adnotacji VAT 1 – 4 w dowodzie rejestracyjnym
 5. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem, „L” i TAXI
 6. Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym
 7. Nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu oraz zastępczej tabliczki znamionowej
 8. Rejestracja czasowa pojazdu i wydanie tablic rejestracyjnych
 9. Rejestracja nowego pojazdu
 10. Rejestracja pojazdu marki „SAM”
 11. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 12. Rejestracja pojazdu zabytkowego.
 13. Rejestracja – przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
 14. Wyrejestrowanie pojazdu.
 15. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 16. Wydanie wtórnika lub wymiana karty pojazdu
 17. Wydanie wtórnika tablic (-y) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru, z powodu ich utraty lub zniszczenia lub tablic z nowym numerem rejestracyjnym
 18. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dane o pojedzie
 19. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsc na wpis kolejnego terminu badania technicznego pojazdu
 20. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
 21. Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 22. Zawiadomienie o dokonaniu zmiany danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi
 23. Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Wydawanie praw jazdy

 1. Elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowej w dokumencie prawa jazdy.
 3. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 4. Wydanie  zezwolenia  na  kierowanie  pojazdem  uprzywilejowanym  lub  pojazdem  przewożącym  wartości  pieniężne
 5.   Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy  AM, A1, A2, A, B1, B i T.
 6.   Wydanie prawa jazdy, rozszerzenie uprawnień  – kat. B+E, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D. D+E
 7. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę(PKK)
 8. Wydanie wtórnika prawa jazdy
 9. Wymiana ważnego prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 10. Zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w prawie jazdy
 11. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Zarządzanie drogami

Klauzula Informacyjna

 1. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego 
 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
2. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
3. Zgłaszanie prac geodezyjnych i prac kartograficznych
4. Zmiany danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
5. Sporządzanie wypisów i wyrysów
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego

 1. Wydanie pozwolenia na sprowadzanie do kraju zwłok i szczątków osób zmarłych za granicą.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawy w urzędzie
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:18.06.2008 22:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wojciech Bajon
Data aktualizacji:15.01.2020 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.01.2020 13:57 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
27.11.2019 13:00 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
18.11.2019 14:29 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
14.11.2019 10:43 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
24.06.2019 14:26 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
30.03.2019 11:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.02.2019 10:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
05.02.2019 11:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.01.2019 14:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.01.2019 10:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.11.2018 11:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2018 08:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2018 15:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2018 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.05.2018 13:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.05.2018 13:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
04.04.2018 08:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.03.2018 12:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.02.2018 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
31.10.2017 12:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.10.2017 11:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.02.2017 14:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.02.2017 11:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.02.2017 11:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.08.2016 10:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.01.2016 13:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.12.2015 11:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.12.2015 11:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.12.2015 11:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.10.2015 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.09.2015 10:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.09.2015 09:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.09.2015 09:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
18.08.2015 09:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.07.2015 10:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.07.2015 10:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.06.2015 09:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.06.2015 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2015 14:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
26.05.2015 10:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.04.2015 09:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.04.2015 09:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 15:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 13:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 12:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 12:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 10:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 10:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 09:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 09:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.12.2014 12:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.10.2014 09:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.07.2014 09:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.07.2014 10:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.04.2014 14:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.04.2014 09:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.04.2014 09:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.04.2014 12:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.04.2014 10:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 13:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 13:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 12:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.02.2013 15:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.02.2013 15:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.02.2013 14:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
18.10.2012 11:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.07.2012 10:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.07.2012 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.07.2012 09:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 10:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.04.2012 12:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.04.2012 11:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2012 10:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2012 10:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.03.2012 13:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.03.2012 12:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.03.2012 08:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.01.2012 13:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.01.2012 13:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
04.01.2012 09:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.10.2011 10:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.09.2011 11:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
08.06.2011 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
08.06.2011 12:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
08.06.2011 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.03.2011 11:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.03.2011 09:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.03.2011 08:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 07:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 07:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
05.01.2011 10:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.10.2010 08:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
31.08.2010 14:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
31.08.2010 14:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.08.2010 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
20.08.2010 15:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
20.08.2010 14:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 10:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 09:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.02.2010 09:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.01.2010 14:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.01.2010 10:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.02.2009 14:53 Edycja dokumentu (Mirosława Olewińska-Grzywacz)
07.11.2008 15:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.09.2008 14:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.09.2008 14:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
18.06.2008 14:46 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)