STAROSTA LEGNICKI

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lipce gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 91/20.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta  LE1L/00041142/2 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

I. Charakterystyka nieruchomości:

 

Nieruchomość zabudowana, położona w obrębie Lipce gminy Miłkowice oznaczona geodezyjnie jako działka numer 91/20 o powierzchni 0,2713 ha.
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem hydroforu. 
W operacie ewidencji gruntów i budynków działka ta sklasyfikowana jest jako grunty orne (RIIIa).

 

II. Cena wywoławcza nieruchomości :    15 900 zł

 

III. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/70/2003 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 30 grudnia 2003r. przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 27ZE - tereny zieleni nieurządzonej o funkcji bioklimatycznej.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości w dniu 30.09.2019r. zakończył się wynikiem negatywnym

IV. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się 26 listopada 2019r. o godz. 1000  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 301.

Wadium w wysokości 2.000 złotych /słownie: dwa tysiące złotych/ w gotówce należy wpłacić do dnia  20 listopada  2019r. na konto:

 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

55 1560 0013 2860 6494 4000 0002

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

 

Cenę nabycia należy wpłacić na konto:

 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

28 1560 0013 2860 6494 4000 0003

 

 

najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

 

Legnica, dnia 15.10.2019

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lipce gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 91/20.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Wojciech Bajon
Data publikacji:17.10.2019 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.10.2019
Informację aktualizował:Elżbieta Zmyślona
Data aktualizacji:26.11.2019 12:54