ZARZĄD POWIATU LEGNICKIEGO

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Legnickiego - pod budowę elektrowni słonecznej (fotowoltaika) i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1Z/00028895/9 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

I. Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona geodezyjnie numerem 1003/3 o powierzchni ewidencyjnej 17,1646 ha położona w strefie przedmieść miasta Chojnowa, przy drodze krajowej nr 94. Działka otoczona terenami rolnymi. Wzdłuż granicy południowej znajdują się tory kolejowe. Teren uzbrojony w niepełne sieci medialne – sieć energetyczna. Przez działkę przechodzą naziemne linie energetyczne 20kV.

II. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi: 150 000 zł netto + podatek VAT.  Czynsz podlega waloryzacji wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

III. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwałą Nr III/25/2006 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu Konradówka, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem P2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – projektowane.

IV. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony , tj. 25 lat  od dnia podpisania umowy.

V. Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2019r. o godz.10ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1 pok. 301. Wadium w wysokości 10 000 zł /słownie: dziesięć tysięcy  złotych/ w gotówce należy wpłacić do dnia 12 grudnia 2019r. na konto:

 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A.

55 1560 0013 2860 6494 4000 0002

 

Wpłacone  wadium  zostanie zaliczona na poczet czynszu dzierżawnego , osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej /z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza przetarg usnty nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Legnickiego - pod budowę elektrowni słonecznej i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Elżbieta Zmyślona
Data publikacji:15.11.2019 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Boberek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Zmyślona
Data aktualizacji:17.12.2019 12:05