OGŁOSZENIE
STAROSTY LEGNICKIEGO

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2020r. poz. 65 ze zm./ Starosta Legnicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza:

1. Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczono do oddania w dzierżawę, na cele rolnicze, na czas określony, tj. 3 lata – nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Lisowice gm. Prochowice, w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 914 o powierzchni 5,1226 ha – w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako: łąki trwałe (ŁIV), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) i nieużytki (N).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00103564/9 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice przyjętym Uchwałą Nr XII/54/2003 Rady Miasta i gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2003r., obszar w granicach działki nr 914 oznaczony jest symbolami 2.WO.167 – tereny wód otwartych wraz ze skarpami i 2.RŁ.166 – tereny łąk.

3. Roczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 2000,00 zł
Czynsz dzierżawny  zwolniony jest  z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.                

4. Czynsz roczny płatny jest do 31 marca każdego roku kalendarzowego, w roku 2020 w terminie 14 dni od podpisania umowy.

5.Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy przez okres 21 dni tj. od 01.04.2020r. do 21.04.2020r. oraz publikacji na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu w kategorii „Tablica informacyjna” pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

 

Legnica, dnia 31.03.2020r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Wojciech Bajon
Data publikacji:01.04.2020 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Boberek
Data na dokumencie:31.03.2020
Informację aktualizował:Wojciech Bajon
Data aktualizacji:01.04.2020 10:46