STAROSTA LEGNICKI

OGŁASZA

przetarg pisemny nieograniczony, na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lisowice gm. Prochowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 914.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00103564/9 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

I. Charakterystyka nieruchomości:

Działka nr 914 o powierzchni 5,1226 ha położona jest w odległości około 2,5 km w kierunku wschodnim od zainwestowania wsi Lisowice w pobliżu koryta rzek. Działka otoczona jest terenami niezabudowanymi – kompleks terenu użytkowany rolniczo oraz tereny zalesione. Przedmiotowa działka jest niezabudowana, a teren  jest pofałdowany z pojedynczymi skupiskami drzew. Teren znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego. Dojazd możliwy drogą nieutwardzoną od strony zachodniej. Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako: łąki trwałe (ŁIV), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) i nieużytki (N).

II. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice przyjętym Uchwałą Nr XII/54/2003 Rady Miasta i gminy Prochowice z dnia  27 listopada 2003r., obszar w granicach działki nr 914 oznaczony jest symbolami 2.WO.167 – tereny wód otwartych wraz ze skarpami i 2.RŁ.166 – tereny łąk.

III. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi:    2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Czynsz roczny płatny jest do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, w roku 2020 w terminie 14 dni od podpisania umowy.

IV. Czas trwania dzierżawy

Nieruchomość w granicach działki nr 914 zostanie wydzierżawiona na cele rolnicze, na czas oznaczony, tj. 3 lata od dnia podpisania umowy.

V. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opisanych:

„ dzierżawa Lisowice” w terminie do 22 maja 2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) oferowany  roczny czynsz dzierżawny ( nie mniejszy niż cena wywoławcza),

 Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

VII. Część jawna przetargu – otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2020r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pokój nr 3a (parter) o godzinie 1000

VIII. Wadium

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 200,00 złotych /słownie: dwieście złotych/ w gotówce, w terminie do dnia  21 maja 2020r. na konto:

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

55 1560 0013 2860 6494 4000 0002

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

IX. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy

W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzenia przetargu jako dzierżawca  nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

X. Starosta Legnicki zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

XI. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu dzierżawy można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Legnicy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,    Pl. Słowiański 1, Tel. 76/ 72-43-443.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Przetarg zakończono wynikiem pozytywnym

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Starosta Legnicki ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie działki nr 914, położonej w obrebie Lisowice gm. Prochowice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Zmyślona
Data publikacji:22.04.2020 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Boberek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Zmyślona
Data aktualizacji:03.06.2020 09:37