STAROSTA LEGNICKI

OGŁASZA

 

przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona   gm. Kunice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 472.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00091390/0 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

I. Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Spalona gminy Kunice oznaczona geodezyjnie jako działka numer 472 o powierzchni 2,1364 ha. Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry. Obecny stan zagospodarowania  i wykorzystania nieruchomości, to tereny zielone, sklasyfikowane jako grunty orne (RIVb).

II. Cena wywoławcza nieruchomości :    699 885 zł netto + podatek VAT

III. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Szczytniki Małe” obręb Kunice i Spalona, zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXIII/136/08 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 grudnia 2008r., obszar   w granicach działki nr 472 oznaczony jest symbolami 1U – tereny zabudowy usługowej, 1KS/U – tereny obsługi komunikacyjnej, 1KDW – tereny dróg wewnętrznych i EE – tereny urządzeń elektroenergetycznych.

IV. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się 10 lipca 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 301

Wadium w wysokości 70 000 złotych /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/ w gotówce należy wpłacić do dnia  06.07.2020r. na konto:

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

55 1560 0013 2860 6494 4000 0002

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

Cenę nabycia należy wpłacić na konto:

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

28 1560 0013 2860 6494 4000 0003

najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Starosta Legnicki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 472 położonej w obrębie Spalona gm. Kunice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Zmyślona
Data publikacji:08.05.2020 09:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Boberek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Zmyślona
Data aktualizacji:10.07.2020 14:12