ZARZĄD  POWIATU  LEGNICKIEGO

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Golanka Dolna gm. Prochowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 236/8 o powierzchni 0,4130 ha, stanowiącej własność Powiatu Legnickiego.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00060162/7 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

I. Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość położona w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 236/8 o powierzchni 0,4130 ha.

Działka  niezabudowana, częściowo ogrodzona. Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry. Obecny stan zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości, to tereny zielone, sklasyfikowane jako użytki pastwisk trwałych PsIV.

II. Cena wywoławcza nieruchomości : 152 000 zł netto + podatek VAT

III. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość w granicach działki numer 236/8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Prochowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/263/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. oznaczona jest symbolem U o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę usługową oraz o przeznaczeniu uzupełniającym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

IV. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok.336 (III p. boczne skrzydło budynku). Wadium w wysokości 20,000 złotych /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/ w gotówce należy wpłacić do dnia 17 grudnia 2018r. na konto:

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

55 1560 0013 2860 6494 4000 0002

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

Cenę nabycia należy wpłacić na konto:

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

97 1560 0013 2203 8032 6000 0001

najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 236/8, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice -wynik negatywny
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Elżbieta Zmyślona
Data publikacji:16.11.2018 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Boberek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Zmyślona
Data aktualizacji:19.11.2019 08:15