INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, tj.:

● budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

● budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali, to lokale

   mieszkalne),

● budynkami, o których mowa wyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi  obiektami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych

przekształca się w prawo własności tych gruntów - na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.z 2018r. poz.1716.  Przekształcenie następuje z mocy ustawy.

Podstawą ujawnienia własności gruntów w księdze wieczystej oraz w operacie ewidencji gruntów i budynków jest  zaświadczenie wydane przez Starostę Legnickiego.

Zaświadczenia z urzędu zostaną wydane nie później niż  w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, tj. do 31 grudnia 2019r. (będą wydawane sukcesywnie).

W przypadku złożenia wniosku przez właściciela, termin wydania zaświadczenia wynosi 4 miesiące od daty jego otrzymania, a  opłata skarbowa z tego tytułu wynosi 50 zł.

Starosta Legnicki doręcza zaświadczenia dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

Starosta Legnicki przekazuje zaświadczenia do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokonuje z urzędu wpisu prawa własności gruntu. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne, a należna opłata 

 wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w terminie do 31 marca każdego roku.

Opłatę należną w roku 2019 za przekształcenie wnosi się w terminie do 29 lutego 2020r.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo  przysługuje bonifikata. Wysokość bonifikaty jest uzależniona od tego, w którym roku od przekształcenia zostanie ona uiszczona (60% w pierwszym roku, następnie o 10% mniej z każdym następnym rokiem, aż do 10% w szóstym roku).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:07.01.2019 12:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Boberek
Data na dokumencie:07.01.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:07.01.2019 12:01