OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO

Na podstawie art. art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek inwestora – Wójta Gminy Chojnów z siedzibą przy ul. Fabrycznej 1, 59-225 Chojnów działającego przez Pełnomocnika ustanowionego w osobie Rafała Walkowiaka, złożony w dniu 29 czerwca 2018 r. i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 8 sierpnia 2018 r., przekazany do ponownego rozpatrzenia Organowi przez Organ II instancji, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej (07.L) wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w miejscowości Okmiany, Gmina Chojnów, Kategoria drogi: gminna, klasa techniczna drogi: L, kilometraż: od km 0+000,00 do km 0+203,44, budowa skrzyżowania z drogą krajową nr 94, kategoria drogi: krajowa, klasa techniczna drogi: GP, kilometraż od km 56+540 do km 57+160”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:

1. Zajęcia stałe:

L.P

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Nr działki przed podziałem

Nr działki po podziale

Pow. działki [ha]

Jednostka samorządu, na rzecz której przechodzi własność nieruchomości

1.

020902_2 Chojnów-gmina

0014 Okmiany

452/2

452/55

0,0025

Skarb Państwa

GDDKiA O/Wrocław

2.

452/32

452/53

0,0338

Skarb Państwa

GDDKiA O/Wrocław

3.

452/48

452/57

0,0792

Skarb Państwa

GDDKiA O/Wrocław

4.

450/60

450/291

0,0753

Skarb Państwa

GDDKiA O/Wrocław

5.

452/49

452/62

0,0363

Skarb Państwa

GDDKiA O/Wrocław

6.

452/63

0,0661

Gmina Chojnów

7.

450/52

450/288

0,0682

Skarb Państwa

GDDKiA O/Wrocław

8.

450/287

0,0093

Gmina Chojnów

9.

452/47

452/59

0,1735

Skarb Państwa

GDDKiA O/Wrocław

10.

452/60

0,0221

Gmina Chojnów

2. Zajęcia czasowe:

L.P

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Cel zajęcia

1.

020902_2 Chojnów-gmina

0014 Okmiany

450/290

Przebudowa ul. Szwedzkiej

2.

452/58

Budowa drogi 07.L

3.

451/9

Przebudowa DK nr 94

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Legnicy, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chojnów oraz w prasie lokalnej.

W myśl art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Pl. Słowiański 1 w Wydziale Architektury i Środowiska pok. 325 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Legnicy
Informację opublikował:Agnieszka Dańczak
Data publikacji:28.02.2019 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Konrad
Data na dokumencie:28.02.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Dańczak
Data aktualizacji:28.02.2019 10:33