Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2011 14:07 OR.120.47.2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Legnicy
13.12.2011 13:27 OR.120.46.2011 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
02.12.2011 12:24 OR.120.45.2011 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia organizatora pieczy zastępczej
23.11.2011 14:59 OR.120.44.2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie ws. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
22.11.2011 12:49 OR.120.43.2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
03.11.2011 13:54 OR.120.42.2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
03.11.2011 13:53 OR.120.41.2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
19.10.2011 09:49 OR.120.40.2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdu, zwaną Komisją Likwidacyjną oraz określenia zasad jej pracy.
19.10.2011 09:43 OR.120.39.2011 Zarządzenie w sprawie organizacji postępowania dotyczącego przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Legniciego prowadzonego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
17.10.2011 09:17 OR.120.38.2011 Zarządzenie w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracownika Starostwa Powiatowego w Legnicy
07.10.2011 10:19 OR.120.37.2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
07.10.2011 10:16 OR.120.36.2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej
04.10.2011 11:29 OR.120.35.2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
22.09.2011 14:46 OR.120.34.2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
20.09.2011 11:41 OR.120.33.2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Legnickiego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych
15.09.2011 11:29 OR.120.32.2011 Zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, etatowego członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
15.09.2011 11:28 OR.120.31.2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
15.09.2011 11:18 OR.120.30.2011 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
15.09.2011 11:08 OR.120.29.2011 Zarządzenie w sprawei wprowadzenia "Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy
27.07.2011 14:14 OR.120.28.2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu
19.07.2011 11:09 OR.120.27.2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
04.07.2011 13:54 OR.120.26.2011 Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Legnickim
04.07.2011 13:21 OR.120.25.2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
30.06.2011 10:00 OR.120.24.2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
28.06.2011 14:22 OR.120.23.2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie ws. wprowadzenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy"
28.06.2011 14:14 OR.120.22.2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie ws. wprowadzenia dokumentacji zasad polityki rachunkowości dla projektu realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
31.05.2011 08:59 OR.120.21.2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek obowiązujących przy pokrywaniu kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych
09.05.2011 09:52 OR.120.20.2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu zwolnień grupowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
28.04.2011 13:45 OR.120.19.2011 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
20.04.2011 15:04 OR.120.18.2011 Zarządzenie w sprawie określenia zasad kontroli zarządczej w powiecie legnickim
19.04.2011 08:57 OR.120.17.2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w Hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Jana Matejki 1
19.04.2011 08:54 OR.120.16.2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w kompleksie budynków Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
11.04.2011 11:12 OR.120.15.2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru pogwarancyjnego prac związanych z wykonaniem zadania pn.: "Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem pasa drogowego i terenu przyległego, planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego, likwidacji i rekultywacji zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Krajów, gminy Krotoszyce, powiat legnicki"
06.04.2011 08:34 OR.120.14.2011 Zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowgo systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania
05.04.2011 12:04 OR.120.13.2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w Hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Jana Matejki 1
05.04.2011 12:01 OR.120.12.2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w kompleksie budynków Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
18.03.2011 14:22 OR.120.11.2011 Zarządzenie ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego
17.03.2011 09:22 OR.120.10.2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
03.03.2011 14:44 OR.120.9.2011 Zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie powołania składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy
03.03.2011 14:08 OR.120.8.2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie ws. wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy"
03.03.2011 12:47 OR.120.7.2011 Zarządzenie ws. powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
03.03.2011 12:04 OR.120.4.2011 Zarządzenie ws. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu legnickiego
03.03.2011 11:58 OR.120.3.2011 Zarządzenie ws. wprowadzenia zmian w składzie Komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz budowa wewnętrznej instalacji gazu w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie
03.03.2011 11:06 OR.120.2.2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu legnickiego w 2011 r.
01.02.2011 08:50 OR.120.6.2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, etatowego członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
03.01.2011 02:13 OR.120.1.2011 Zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, etatowego członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu.
03.03.2011 06:09 OR.120.5.2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie składania wniosków urlopowych.