Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2020 09:32 XVIII/111/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVIII/111/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowana do realizacji w Legnicy przy ul. Pątnowskiej”.
10.07.2020 09:30 XVIII/110/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVIII/110/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
26.06.2020 09:04 XVII/109/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVII/109/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie organizowania i prowadzenia edukacji uczniów objętych kształceniem specjalnym zamieszkałych na terenie powiatu legnickiego.
26.06.2020 09:02 XVII/108/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVII/108/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
26.06.2020 08:59 XVII/107/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVII/107/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
26.06.2020 08:56 XVII/106/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVII/106/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Legnickiego za 2019 r.
29.05.2020 12:47 XVI/105/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVI/105/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
29.05.2020 12:46 XVI/104/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVI/104/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej.
29.05.2020 12:44 XVI/103/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVI/103/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Łukasza Ewangelisty w Rui na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
29.05.2020 12:42 XVI/102/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVI/102/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
29.05.2020 12:41 XVI/101/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVI/101/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2019.
29.05.2020 12:39 XVI/100/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVI/100/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za 2019 rok.
29.05.2020 12:35 XVI/99/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XVI/99/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Legnickiego za 2019 rok.
28.04.2020 10:20 XV/98/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XV/98/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie.
28.04.2020 10:18 XV/97/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XV/97/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie.
28.04.2020 10:16 XV/96/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XV/96/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
28.04.2020 09:56 XV/95/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XV/95/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
27.03.2020 08:31 XIV/94/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIV/94/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego.
27.03.2020 08:27 XIV/93/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIV/93/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
27.03.2020 08:26 XIV/92/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIV/92/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmieny Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
27.03.2020 08:24 XIV/91/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIV/91/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmieny budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
27.01.2020 08:46 XIII/90/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIII/90/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
27.01.2020 08:45 XIII/89/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIII/89/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.
27.01.2020 08:43 XIII/88/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIII/88/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
27.01.2020 08:41 XIII/87/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIII/87/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
27.01.2020 08:40 XIII/86/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIII/86/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
27.01.2020 08:32 XIII/85/2020 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIII/85/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
30.12.2019 11:28 XII/84/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Legnica realizacji zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Legnickiego.
30.12.2019 11:27 XII/83/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/83/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2020.
30.12.2019 11:26 XII/82/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/82/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zakazu używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim.
30.12.2019 11:17 XII/81/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/81/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Legnickiego"
30.12.2019 11:14 XII/80/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/80/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska ogłaszającego rok 2020 - Rokiem Rodziny w Powiecie Legnickim.
30.12.2019 11:12 XII/79/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/79/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
30.12.2019 09:14 XII/78/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/78/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
30.12.2019 09:12 XII/77/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/77/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
30.12.2019 09:09 XII/76/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/76/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
30.12.2019 09:07 XII/75/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/75/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
30.12.2019 09:04 XI/74/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XI/74/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
19.11.2019 11:12 X/73/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/73/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Polkowickim, a Powiatem Legnickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii greckokatolickiej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie dla dzieci zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego.
19.11.2019 11:11 X/72/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/72/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Legnica realizacji zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Legnickiego.
19.11.2019 11:08 X/71/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/71/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego.
19.11.2019 11:07 X/70/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/70/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
19.11.2019 11:05 X/69/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/69/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.
19.11.2019 11:03 X/68/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/68/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
19.11.2019 11:02 X/67/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/67/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
19.11.2019 10:59 X/66/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/66/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
19.11.2019 10:56 X/65/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/65/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
30.09.2019 14:57 IX/64/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr IX/64/2019 z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Dziecka "Słoneczko" w Golance Dolnej i nadania mu statutu.
30.09.2019 14:56 IX/63/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr IX/63/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
30.09.2019 14:54 IX/62/2019 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr IX/62/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

1 2 3 następna