Rejestr zmian w biuletynie

14.03.2019

Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 ( PRO WD ).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 ( POWER ).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofiansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Legnicki na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Legnicki nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością PKP Polskich Linii Kolejowych S. A., położonej w obrębie Jezierzany gminy Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 56/3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie:kursu prawa jazdy kat. BE, kursu prawa jazdy kat. D po C
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie:kursu prawa jazdy kat. BE, kursu prawa jazdy kat. D po C
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty_8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pisma w sprawie Spalonej gm Kunice z dnia 12.03.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Referacie Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Referacie Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Referacie Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Referacie Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods

11.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - lista kandydatów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Referacie Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - DANE O OBIEKCIE.doc"
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - DANE O OBIEKCIE.doc

08.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja z otwarcia ofert - INFORMACJA zotwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/8/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr II/12/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego i uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr II/13/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za IV kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna